Prva agencija u Srbiji koja je počela sa organizovanjem dečijih kampova

magnifying-glass
Skouras kamp
Skouras kamp najveći kamp na svetu
Previous slide
Next slide

Zlatibor leto 2024.

 

KAMP ZLATIBOR Zlatibor je planina i park prirode. Najviši vrh planine je Tornik 1496 m.Poznato je letovalište, zimovalište i klimatsko lečilište. Topvolleycamp je destinaciju Zlatibor izabrao upravo zbog kvaliteta vazduha i ruže vetrova koja pogoduje sportskim pripremama dece i sportista.
Program kampa obuhvata dva treninga dnevno,druženje,šetnje,večernje aktivnosti posle treninga , utakmice.
Učesnici će biti u mogućnosti da idu na bazen ili u obilazak novootvorenom gondolom Zlatibor Tornik ,u toku slobodnog vremena.Rad  iprogram kampa sa 18 godina iskustva je pod nadzorom trenera , organizatora.

Termin: 29.07-04.08.2024.

Program KAMPA :

1.dan Polazak sa dogovorenog mesta-Kamp Zlatibor

Polazak sa dogovorenog mesta u dogovoreno vreme. Dolazak u kamp u kasnim prepodnevnim satima. Smeštaj u višekrevetne sobe. Upoznavanje sa trenerima i organizatorima. Ručak, odmor. Trening (prvi trening biće selektiranje učesnika kampa po godištu i nivou znanja) , večera. Noćenje.

2.-6. dan Boravak na bazi 6 punih pansiona . Dva treninga dnevno. Dolazak promotera.

7.dan Kamp-Povratak na dogovreno mesto – Doručak. Polazak iz Kampa u podnevnim satima

CENA        360          eura

CENA CAMPA OBUHVATA:

Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

Smeštaj u kampu (, u višekrevetnim sobama), usluga na bazi punog pansiona i užine (doručak, ručak, večera ) u restoranu.

Korišćenje svih dodatnih sadržaja u sportskom kampu (šetnje, izleti)

Usluge vodiča/pratioca grupe

Usluge predstavnika organizatora

Troškovi organizacije

Doktor u kampu 24h

Napomene:

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu organizator putovanja Skouras DOO Novi Sad PIB: 107791723, MB: 20873116 poseduje garanciju putovanja putovanja u visini od 30.000 eura za slučaj insolventnosti i naknade štete br.470000057747 od 01.10.2023. godine osiguravajuće kompanije „Triglav osiguranje a.d.o” iz Beograda, ul. Milutina Milankovića 7a PIB: 100000555 MB: 07082428. Davalac garancije je „Triglav osiguranje” ADO iz Beograda, office@triglav.rs, tel:+381 11 3305100, iscrpljujuća osigurana suma iznosi 30.000eur i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS. Osiguranjem se obezbeđuju: Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuju 1) troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska; 2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Garancijom putovanja radi naknade štete se obezbeđuje naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada: 1) za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 2) za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti putnik se može obratiti: “Triglav osiguranje” ADO iz Beograda, office@triglav.rs, tel:+381 11 3305100 Pozivanjem osiguravajuće kuće moguće je obezbediti prinudni smeštaj, povratak putnika u zemlju, i potpunu podršku putniku 24h.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Skouras, licence A OTP 182 / 2021 od 01.10.2021.